Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Kontakt pro oblast bezpečnosti IT a ochrany dat

Pro Data Protection a GDPR kontaktujte gdpr@alvao.com.

Pro IT bezpečnost kontaktujte infosec@alvao.com.

 

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

ALVAO s.r.o. se zavazuje chránit důvěrné informace, obchodní tajemství a osobní údaje. Ochrana informací našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání je součástí našich smluv nebo je vynucena zákony či nařízeními ČR a EU. Souhrnně tyto informace nazýváme chráněnými informacemi. Každý pracovník je proto povinen chránit tyto informace, a učinit vše pro to, aby nedošlo jejich úniku. Vedení společnosti se zavazuje, že společnost bude v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001:2014, přiměřeně k záměrům organizace, míře rizika a významu aktiv:

 • stanovovat cíle v oblasti bezpečnosti informací
 • plnit aplikovatelné požadavky v oblasti bezpečnosti informací
 • neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti informací

Koho se toto prohlášení týká

Toto prohlášení se vztahuje na zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, pokud:

 • využíváte naše služby a produkty, a to konkrétně:
  • ALVAO Service Desk
  • ALVAO Asset Management
 • navštěvujete naše webové stránky,
 • navštěvujete naše kanceláře,
 • dostáváte od nás informace,
 • využíváte možnosti registrovat se na naše akce a webináře, účastníte se našich akcí a webinářů.

Správce Vašich údajů

Společnost ALVAO s.r.o., se sídlem Hlohová 1455/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25561561, DIČ: CZ25561561, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33290. (dále jen „Alvao“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.


Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

V případě požadavku na výkon práv či informaci ohledně osobních údajů se obracejte na email gdpr@alvao.com nebo písemně na adresu uvedenou v sekci kontakty. Oprávněnost jakéhokoliv požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.


Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • plnění povinností vyplývajících ze smluv
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
 • pořádání konferencí, workshopů a školení, což zahrnuje i zvaní a zajištění ubytování
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Alvao vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení a newsletterů, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.


Vaše údaje, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pracovní pozice ve firmě.
 • Kontaktní údaje
 • Zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
 • Údaje o využívání internetových služeb
 • Záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.
 • Údaje, které nám sdělíte při využívání služeb technické podpory

Zpracovatelé Vašich údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro Alvao provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů ve třetích zemích mohou být poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat, souborů a analytických nástrojů.


Uložení vašich dat (SaaS)

V ALVAO klademe důraz na maximální bezpečnost a ochranu vašich dat. Pokud ALVAO provozujete formou SaaS, jsou vaše data uložena v Microsoft Azure Cloud s vyběrem ze tří lokací (data residency): USA, Velká Británie a EU. Tato možnost vám umožňuje splnit specifické požadavky na ukládání a zpracování dat v souladu s vašimi bezpečnostními pravidly a předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR).


Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a Alvao anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb Alvao.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje vymažeme z našich databází a systémů.

Compliance

ALVAO s.r.o. se zavazuje chránit důvěrné informace, obchodní tajemství a osobní údaje. Ochrana informací našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání je součástí našich smluv nebo je vynucena zákony či nařízeními ČR a EU. Souhrnně tyto informace nazýváme chráněnými informacemi. Každý pracovník je proto povinen chránit tyto informace, a učinit vše pro to, aby nedošlo jejich úniku. Vedení společnosti se zavazuje, že společnost bude v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001:2014, přiměřeně k záměrům organizace, míře rizika a významu aktiv:

 • stanovovat cíle v oblasti bezpečnosti informací
 • plnit aplikovatelné požadavky v oblasti bezpečnosti informací
 • neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti informací


Naše certifikace

 • ISO 27001
 • ISO 27017
 • ISO 27018


Uložení dat (data residency)

V případě provozu našeho řešení formou SaaS jsou vaše data uložena a zpracováváná v infrastruktuře Microsoft Azure Cloud s výběrem ze tří lokací - EU, UK a US. Tato volbu vám umožňuje splnit specifické potřeby a požadavky na ukládání dat v souladu s vašimi bezpečnostními pravidly a předpisy.

Whistleblowing

Společnost ALVAO s.r.o., se sídlem Hlohová 1455/10, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 255 61 561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 33290 (dále jen „ALVAO“) s účinností ode dne 20. 9. 2022 přijala směrnici na ochranu oznamovatelů – Whistleblowing, aktualizovanou s účinností ke dni 1. 9. 2023.

Směrnice byla přijata v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZoO“). Ačkoli je zavedení vnitřního oznamovacího systému pro společnost ALVAO dobrovolné, společnost ALVAO se rozhodla systém zavést s cílem zajistit zdravé pracovní prostředí a vztahy na pracovišti.

V souladu s ustanovením § 9 písm. b) ZoO Vám tímto ALVAO poskytuje následující informace:


Jsem osobou, která může podat oznámení?

Oznámení můžete podat, pokud pro ALVAO vykonáváte:

 1. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu,
 2. dobrovolnickou činnost, nebo
 3. odbornou praxi nebo stáž.

ALVAO vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ALVAO nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Na koho se můžu se svým oznámením obrátit?

Svá oznámení můžete směřovat na tzv. Příslušnou osobu, kterou je:

Jakým způsobem můžu oznámení podat?

Oznámení můžete podat Příslušné osobě, a to písemně na její e-mailovou adresu, ústně prostřednictvím telefonického kontaktu, nebo na Vaši žádost osobně.

Současně máte možnost se místo na Příslušnou osobu obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, a to písemně nebo ústně na adresu určenou pro podávání oznámení, případně prostřednictvím on-line formuláře dostupného zde: Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

Můžu oznámení podat anonymně?

Oznámení můžete podat také anonymně. Pokud se rozhodnete oznámení podat anonymně, můžete kontaktovat Příslušnou osobu, a to písemně na její e-mailovou adresu či ústně prostřednictvím telefonického kontaktu.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory umisťované do vašeho zařízení s cílem ukládat údaje, které lze číst pomocí webového serveru na doméně, která soubor cookie do zařízení umístila. Soubory cookie a podobné technologie používáme k ukládání a zapamatování vašich předvoleb a nastavení, což usnadňuje přihlašování, poskytování reklam založených na zájmech, boj proti podvodům, analýzu výkonu našich produktů a naplňování dalších oprávněných účelů.

Používáme také tzv. „webové signály“, které nám pomáhají umisťovat soubory cookie a získávat údaje o používání a výkonu. Naše weby mohou obsahovat webové signály, soubory cookie nebo podobné technologie od poskytovatelů služeb třetích stran.

K dispozici jsou různé nástroje, pomocí nichž můžete řídit údaje shromažďované soubory cookie, webovými signály a podobnými technologiemi. Můžete například pomocí ovládacích prvků ve svém internetovém prohlížeči omezit způsob používání souborů cookie na webových stránkách, které navštěvujete, a odvolat svůj souhlas tak, že soubory cookie odstraníte nebo zablokujete.


Jak používáme soubory cookie a podobné technologie

Společnost Alvao používá soubory cookie a podobné technologie v závislosti na situaci nebo na produktu k několika účelům, mimo jiné:

 • Ukládání vašich předvoleb a nastavení. Soubory cookie používáme k ukládání vašich předvoleb a nastavení do vašeho zařízení a k tomu, abychom vám usnadnili práci s našimi produkty. Díky uložení vašich předvoleb, jako je například upřednostňovaný jazyk, do souborů cookie nemusíte tyto předvolby opakovaně nastavovat. Pokud zrušíte odběr reklam založených na zájmech, uložíme tuto vaši předvolbu do souboru cookie ve vašem zařízení. Podobně platí, že v situacích, kdy získáme souhlas s umístěním souborů cookie na vaše zařízení, ukládáme toto vaše rozhodnutí do souboru cookie.
 • Zabezpečení. Soubory cookie používáme ke zpracovávání informací, jež nám pomáhají zabezpečit naše produkty a také odhalovat podvody a zneužívání.
 • Ukládání informací, které poskytujete webům. Soubory cookie používáme k zapamatování informací, které jste s námi sdíleli.
 • Sociální sítě. Některé z našich webů obsahují soubory cookie sociálních sítí, včetně těch, které umožňují uživatelům přihlášeným ke službě sociálních sítí sdílet obsah prostřednictvím této služby.
 • Zpětná vazba. Společnost Alvao používá soubory cookie, aby vám umožnila poskytnout na webu zpětnou vazbu.
 • Zobrazování reklamy. Společnost Alvao používá soubory cookie například k zaznamenávání toho, kolik návštěvníků kliklo na reklamu, a toho, které reklamy jste viděli, aby se vám opakovaně nezobrazovala stejná reklama.
 • Analýza. Ke shromažďování údajů o používání a výkonu využíváme soubory cookie a další identifikátory, vlastní i od třetích stran. Používáme například soubory cookie k zjištění počtu jedinečných návštěvníků webu nebo služby a k vytváření dalších statistik o provozu našich produktů.
 • Výkon. Společnost Alvao používá soubory cookie k získávání přehledu o fungování svých produktů a jeho vylepšování. Používáme tak soubory cookie například ke shromažďování dat, která nám pomáhají při vyvažování zatížení. Můžeme tak snáze zajistit, aby naše weby běžely bez výpadků.


Způsob, jak používáme webové signály a analytické služby

Některé webové stránky společnosti Alvao obsahují elektronické značky nazývané webové signály, které nám pomáhají při doručování souborů cookie na našich webech, umožňují nám počítat návštěvníky webů a poskytovat produkty pod společnou značkou s dalšími společnostmi. Webové signály nebo podobné technologie zahrnujeme také do naší elektronické komunikace, abychom zjistili, zda jste zprávu přečetli a případně využili nabízené odkazy.

 V neposlední řadě mohou produkty společnosti Alvao často zahrnovat webové signály nebo obdobné technologie od poskytovatelů analytických služeb třetích stran, které nám pomáhají sestavovat ucelené statistiky o efektivitě našich propagačních kampaní nebo jiných aktivit. Tyto technologie umožňují poskytovatelům analytických služeb nastavit nebo číst vlastní soubory cookie nebo jiné identifikátory na vašem zařízení, prostřednictvím kterých mohou shromažďovat údaje o vašich online aktivitách v rámci aplikací, webů nebo jiných produktů. Těmto poskytovatelům analytických služeb však zakazujeme používat webové signály na našich webech za účelem shromažďování nebo získávání přístupu k údajům, které vás umožňují přímo identifikovat (jako je jméno nebo e-mailová adresa). Se shromažďováním nebo používáním údajů některými z těchto poskytovatelů analytických služeb můžete vyjádřit výslovný nesouhlas návštěvou následujících webů: Google Analytics (vyžaduje, abyste si nainstalovali doplněk prohlížeče).

Správa předvoleb souborů cookie

Většina webů Alvao používá soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné na vašem zařízení. Slouží k ukládání dat, která webové servery mohou použít později. Alvao, případně třetí strany používají soubory cookie k zapamatování vašich předvoleb a nastavení, pomoci při přihlašování, zobrazení přizpůsobených reklam a analýze funkčnosti svých webů. Další informace najdete v části Soubory cookie a podobné technologie v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Funkční soubory cookie používáme k realizaci základních funkcí webů. Používají se například k přihlašování, ukládání jazykových předvoleb, zlepšování funkčnosti, směrování provozu mezi webovými servery, zjišťování velikosti obrazovky, určování doby načítání stránek, zlepšování uživatelského prostředí a měření velikosti cílové skupiny uživatelů. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro funkčnost našich webů.

Třetím stranám umožňujeme používat analytické soubory cookie ke zjišťování toho, jak používáte naše weby, abychom je mohli vylepšovat a aby třetí strany mohly vyvíjet a vylepšovat své produkty, které mohou používat na webech, jež nejsou vlastněny nebo provozovány společností Alvao. Slouží například ke shromažďování informací o navštívených stránkách a o tom, kolik kliknutí potřebujete k provedení nějakého úkonu. Některé analytické soubory cookie používáme pro reklamu.

Soubory cookie pro sociální sítě používáme spolu s třetími stranami k zobrazování reklam a obsahu na základě vašich profilů na sociálních sítích a aktivit na našich webech. Pomocí souborů cookie pro reklamu zaznamenáváme spolu s třetími stranami, které reklamy jste už viděli, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamy na základě vašich zájmů na sociálních sítích a historie procházení webu.