Ochrana informací a GDPR

Vizí společnosti je dodat zákazníkům nejlepší řešení pro řízení podnikových služeb postavené na platformě Microsoft, které jim bude přinášet hodnotu.

Naše společnost se zavazuje chránit důvěrné informace, obchodní tajemství a osobní údaje. Ochrana informací našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání je součástí našich smluv nebo je vynucena zákony či nařízeními ČR a EU. Při porušení níže uvedených pravidel hrozí společnosti milionové pokuty a ztráta dobrého jména.

Souhrnně tyto informace nazýváme chráněnými informacemi. Každý pracovník je proto povinen chránit tyto informace, a učinit vše pro to, aby nedošlo jejich úniku.

Vedení společnosti se zavazuje, že společnost bude v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001:2014, přiměřeně k záměrům organizace, míře rizika a významu aktiv:

 • stanovovat cíle v oblasti bezpečnosti informací
 • plnit aplikovatelné požadavky v oblasti bezpečnosti informací
 • neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti informací

1. Správce Vašich údajů

Společnost ALVAO s.r.o., se sídlem Hlohová 1455/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25561561, DIČ: CZ25561561, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33290. (dále jen „Alvao“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

2. Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

V případě požadavku na výkon práv či informaci ohledně osobních údajů se obracejte na email gdpr@alvao.cz nebo písemně na adresu uvedenou v sekci kontakty. Oprávněnost jakéhokoliv požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

3. Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • plnění povinností vyplývajících ze smluv
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
 • pořádání konferencí, workshopů a školení, což zahrnuje i zvaní a zajištění ubytování
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů


V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Alvao vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení a newsletterů, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

4. Vaše údaje, které zpracováváme

4.1 Identifikační údaje

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pracovní pozice ve firmě.

4.2 Kontaktní údaje

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

4.3 Údaje o využívání internetových služeb

Záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

5. Zpracovatelé Vašich údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro Alvao provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů ve třetích zemích mohou být poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat, souborů a analytických nástrojů.

6. Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a Alvao anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb Alvao.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje vymažeme z našich databází a systémů.