Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Změny v IT oddělení Českých Radiokomunikací díky systému ALVAO

O zákazníkovi

České Radiokomunikace a.s. jsou poskytovatelem televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury pro kvalitní přenos mediálního obsahu. Společnost je součástí skupiny infrastrukturních fondů Macquarie Infrastructure Funds, která patří mezi významné správce světových aktiv.

Co zákazník řešil a proč?

Záměrem projektu bylo zlepšení vztahu s businessem pomocí vytvoření jednotného kontaktního místa mezi uživateli a dílčími IT agendami/týmy. Jednotlivé IT provozní oblasti byly řešeny jednoúčelovými aplikacemi a hledal se nástroj, který poskytne potřebnou procesní podporu a bude sloužit jako jednotná platforma nejen pro veškerou uživatelskou podporu, ale také pro řízení interních úkolů. Další oblastí s výrazným prostorem pro zlepšení byla evidence ICT hmotného i nehmotného majetku – evidováno v Excel souborech a tudíž bez vazby na skutečný stav v infrastruktuře (např. nemožnost provést audit skutečného stavu zalicencování). Radek Plos, IT Business Unit Manager, získal podporu pro provedení potřebných změn a inicioval výběr dodavatele know-how a potřebné nástrojové podpory, kde se vítězem stal systém ALVAO.

Rozsah a popis projektu

Cíle projektu byly společně definovány následovně:

  1. Časové a finanční úspory v oblasti servisních požadavků zavedením pravidel v řízení požadavků nasazením pravidel SLA a stanovením priorit řešení požadavků.
  2. Zefektivnění nástupu nového zaměstnance.
  3. Zavedení efektivní a přehledné evidence ICT majetku (investičního i drobného) a správy softwarových licencí.
  4. Zajištění přehledných reportů v oblasti správy ICT majetku a řízení servisních požadavků.
  5. Zefektivnění a zjednodušení schvalovacích procesů u servisních požadavků.

Projekt byl věcně rozdělen na dvě oblasti, které však byly řešeny zároveň: Oblast Operativní evidence ICT majetku, kdy došlo k převodu operativní evidence IT majetku z Excelových evidencí do ALVAO Asset Management, a oblast Podpory uživatelů, kde byl klíčovým výstupem Katalog služeb, rozdělený na služby používané přímo zákazníky a na podpůrné služby. Dosáhnutí původně stanoveného termínu se ukázalo být vzhledem k rozsahu řešené oblasti, počtu zainteresovaných stran a požadované kvalitě jako nereálné. Prioritní osou trojimperativu projektu však byla identifikována kvalita výsledného řešení a s tím spojená menší potřeba provádět změny po uvedení do živého provozu.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

Díky systému jsou jasně definována pravidla uzavírání požadavků a reklamačních lhůt (znovuotevření vs. založení nového požadavku). Zákazník má neustále k dispozici přehled aktuálního stavu požadavku až do jeho vyřešení. Došlo ke zlepšení strategického řízení díky reportingu, vykazování činnosti a sledování dodržování SLA (KPI) a ke zpřehlednění činností v rámci celé IT skupiny v jednotlivých oblastech činností (operativa, projekty, vývoj).

Přínos pro zákazníka

Hlavním přínosem nasazení systému ALVAO je, že business zná a ví, jaké služby IT poskytuje a v jaké kvalitě lze dodávku služeb očekávat (SLA). „Uživatelé systém velmi dobře přijali a naprostou většinu požadavků sami a správně zařazují díky katalogu služeb dostupnému z webového rozhraní.“ Jakub Žemlička, IT Administrator Výsledkem projektu je mj. zlepšení organizace týmu. Veškeré úkoly jsou evidovány, ať už jde od požadavky od uživatelů, tak i v rámci IT týmu. „Zpřehlednili jsme i agendu a činnosti služeb uvnitř IT, tzn. činnosti při vzájemných požadavcích na součinnost uvnitř IT (např. spolupráce na společných projektech).“ Radek Plos, IT Business Unit Manager

Pan Radek Plos s časovým odstupem dodává, že po ročním úspěšném provozu systému ALVAO uvažují o dalších možnostech využití nasazeného řešení, a to mimo IT oblast a provozované služby.