Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

ALVAO s.r.o. sa zaväzuje chrániť dôverné informácie, obchodné tajomstvo a osobné údaje. Ochrana informácií našich zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie je súčasťou našich zmlúv alebo je vynútená zákonmi či nariadeniami ČR a EÚ.

Súhrnne tieto informácie nazývame chránenými informáciami. Každý pracovník je preto povinný chrániť tieto informácie, a urobiť všetko pre to, aby nedošlo ich úniku.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že spoločnosť bude v súlade s normou ČSN ISO/IEC 27001:2014, primerane k zámerom organizácie, miere rizika a významu aktív:

 • stanovovať ciele v oblasti bezpečnosti informácií
 • plniť aplikovateľné požiadavky v oblasti bezpečnosti informácií
 • neustále zlepšovať systém riadenia bezpečnosti informácií

Koho sa toto vyhlásenie týka?

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, ak:

 • využívate naše služby a produkty, a to konkrétne:
  • ALVAO Service Desk
  • ALVAO Asset Management
 • navštevujete naše webové stránky,
 • navštevujete naše kancelárie,
 • dostávate od nás informácie,
 • využívate možnosti registrovať sa na naše akcie a webináre, zúčastňujete sa našich akcií a webinárov.

1. Správca Vašich údajov

Spoločnosť ALVAO s.r.o., so sídlom Hlohová 1455/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25561561, DIČ: CZ25561561, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 33290. (ďalej len „Alvao“) ako správca vás týmto v súlade s GDPR informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

2. Aké máte práva

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípadoch spracovania vašich údajov, na ktoré ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak budete chcieť odvolať súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie vašich údajov, alebo vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanie alebo obmedzenia spracovania.

V prípade požiadavky na výkon práv či informácie ohľadom osobných údajov sa obracajte na email gdpr@alvao.com alebo písomne na adresu uvedenú v sekcii kontakty. Oprávnenosť akejkoľvek požiadavky bude posúdená do 1 mesiaca od jej prijatia. Požiadavku môžete odovzdať v listinnej alebo elektronickej podobe, prípadne osobne. Na spracovanie Vašej požiadavky je nevyhnutne potrebné overenie Vašej totožnosti. Na vybavenie Vašej požiadavky vždy uvádzajte aktuálny kontakt na svoju osobu.

3. Účely spracovávania Vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu na účely:

 • plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv
 • plnenia povinností vyplývajúcich z podmienok využívaných služieb
 • vedenia kontaktov na zástupcu zákazníkov a obchodných partnerov
 • zasielanie obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb
 • organizovanie konferencií, workshopov a školení, čo zahŕňa aj pozývanie a zabezpečovanie ubytovania
 • personalizovaný prístup k našim internetovým službám
 • zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov


V súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, využíva Alvao vaše kontaktné údaje na účel zasielania obchodných oznámení a newsletterov, a to do doby, kým s týmto využívaním svojho kontaktu vyjadríte nesúhlas.

4. Vaše údaje, ktoré spracovávame

4.1. Identifikačné údaje

Spracovávame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, firma, pracovná pozícia vo firme.

4.2. Kontaktné údaje

Spracovávame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla, adresa firmy alebo kontaktná adresa.

4.3. Údaje o využívaní internetových služieb

Záznamy o využívaní našich internetových služieb, IP adresy zariadení a identifikátory cookies.

5. Spracovatelia Vašich údajov

Spracovanie osobných údajov môžu pre Alvao vykonávať iba spracovatelia na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Spracovatelia osobných údajov v tretích krajinách môžu byť poskytovatelia mailingových služieb, úložiská údajov, súborov a analytických nástrojov.

6. Doba spracovania Vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u nás uložené po dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a Alvao alebo po dobu trvania vašej registrácie na využívanie služieb Alvao.

Po ukončení zmluvného vzťahu medzi vami zastupovanou firmou a nami alebo po ukončení vašej registrácie na vyžívanie našich služieb naďalej spracovávame vaše osobné údaje iba na účely a po dobu, po ktorú sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk, je doba uloženia vašich osobných údajov 5 rokov od udelenia súhlasu. Hneď ako uplynie doba uloženia vašich osobných údajov alebo doba, na akú sme ich povinní uchovávať podľa právnych predpisov, tak vaše osobné údaje vymažeme z našich databáz a systémov.

Súbory cookie a podobné technológie

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestňované do vášho zariadenia za účelom ukladania údajov, ktoré môže vyvolať webový server v doméne, ktorá súbor cookie do zariadenia umiestnila. Súbory cookie a podobné technológie používame na uchovávanie a dodržiavanie vašich preferencií a nastavení, na umožnenie vášho prihlásenia sa, na poskytovanie reklamy založenej na záujmoch, na boj proti podvodom, na analýzu výkonu našich produktov a na ďalšie legitímne účely.

Ako pomoc pri využívaní súborov cookie a na zhromaždenie údajov o použití a výkone používame aj webové signály. Naše webové lokality môžu obsahovať aj webové signály, súbory cookie alebo podobné technológie od externých poskytovateľov služieb.

Na riadenie údajov zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookie, webových signálov a podobných technológií máte k dispozícii rôzne nástroje. Môžete napríklad použiť ovládacie prvky vo svojom internetovom prehliadači, aby ste obmedzili spôsob, akým sú webové lokality, ktoré navštívite, schopné používať súbory cookie a odvolali svoj súhlas vymazaním alebo blokovaním súborov cookie.


Ďalšie informácie

Naše používanie súborov cookie a podobných technológií

Spoločnosť Alvao používa súbory cookie a podobné technológie na viacero účelov v závislosti od kontextu alebo produktu, napríklad na:

 • Ukladanie predvolieb a nastavení. Súbory cookie môžeme používať na uloženie vašich preferencií a nastavení vo vašom zariadení a vylepšenie vašich používateľských možností. Vďaka uloženiu vašich preferencií so súbormi cookie, napríklad vášho preferovaného jazyka, nemusíte svoje preferencie opakovane nastavovať. Ak vyjadríte explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch, vašu predvoľbu nesúhlasu uložíme pomocou súboru cookie vo vašom zariadení. V prípadoch, keď sme získali váš súhlas s umiestnením súborov cookie vo vašom zariadení, uložíme váš výber do súboru cookie.
 • Zabezpečenie. Súbory cookie používame na spracovanie informácií, ktoré nám pomáhajú zaistiť potrebnú úroveň zabezpečenia našich produktov a odhaľovať podvody a zneužitie.
 • Ukladanie informácií, ktoré poskytnete na webovej lokalite. Súbory cookie používame na zapamätanie si informácií, ktoré zdieľate.
 • Sociálne médiá. Niektoré z našich webových lokalít zahŕňajú súbory cookie sociálnych médií vrátane tých, ktoré umožňujú používateľom, ktorí sú prihlásení do služby sociálnych médií, zdieľať obsah cez túto službu.
 • Pripomienky. Spoločnosť Alvao používa súbory cookie, aby ste mohli poskytovať pripomienky týkajúce sa webovej lokality.
 • Zobrazovanie reklamy. Spoločnosť Alvao používa súbory cookie na zaznamenanie počtu návštevníkov, ktorí klikli na reklamu, a na zaznamenanie informácií o tom, ktoré reklamy ste videli, napríklad preto, aby sa vám neopakovane nezobrazovali tie isté reklamy.
 • Analytika. Na zhromažďovanie údajov o používaní a výkone používame súbory cookie prvej a tretej strany a ďalšie identifikátory. Súbory cookie môžeme používať napríklad na počítanie jedinečných návštevníkov webovej stránky alebo služby, prípadne na vytváranie iných štatistík o fungovaní našich produktov.
 • Výkon. Spoločnosť Alvao používa súbory cookie na pochopenie a zlepšenie výkonu svojich produktov. Súbory cookie používame napríklad na zhromažďovanie údajov, ktoré pomáhajú pri vyrovnávaní zaťaženia, aby sme mohli zaistiť nepretržitú dostupnosť a funkčnosť našich webových lokalít.


Naše používanie webových signálov a analytických služieb

Niektoré webové stránky spoločnosti Alvao obsahujú elektronické značky známe ako webové signály, ktoré používame ako pomôcku pri doručovaní súborov cookie na našich webových lokalitách. Umožňujú nám počítať používateľov, ktorí ich navštívili, a poskytovať produkty v spojení s inou spoločnosťou. Webové signály alebo podobné technológie zahŕňame aj do našej elektronickej komunikácie, aby sme zistili, či ste ju otvorili a prečítali.

A napokon, produkty spoločnosti Alvao môžu obsahovať webové signály alebo podobné technológie od externých analyzátorov, čo nám pomáha kompilovať súhrnné štatistiky o efektivite našich reklamných kampaní alebo iných činností. Uvedené technológie umožňujú analyzátorom uložiť alebo prečítať vlastné súbory cookie alebo iné identifikátory v zariadení, cez ktoré môžu zhromaždiť informácie o aktivitách online v rámci aplikácií, webových lokalít alebo iných produktov. Uvedeným analyzátorom však zakazujeme používať webové signály na našich lokalitách na zhromažďovanie alebo na prístup k informáciám, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať (ako je meno alebo e-mailová adresa). So zhromažďovaním alebo používaním uvedených údajov niektorými poskytovateľmi analýzy môžete vyjadriť explicitný nesúhlas na týchto lokalitách: Google Analytics (vyžaduje inštaláciu doplnku prehliadača).

Správa predvolieb súborov cookie

Väčšina webov spoločnosti Alvao používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené vo vašom zariadení na ukladanie údajov, aby ich webové servery mohli neskôr použiť. Spoločnosť Alvao, prípadne tretej strany používajú súbory cookie na zapamätanie si vašich predvolieb a nastavení, pomáhajú vám prihlásiť sa, zobrazovať prispôsobené reklamy a analyzovať, ako dobre naše weby fungujú. Ďalšie informácie nájdete v časti Súbory cookie a podobné technológie vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Na vykonávanie základných funkcií webov používame funkčné súbory cookie. Používajú sa napríklad na prihlasovanie, ukladanie jazykových predvolieb, zlepšovanie funkčnosti, smerovanie prevádzky medzi webovými servermi, zisťovanie veľkosti obrazovky, určovanie doby načítania stránok, zlepšovanie používateľského prostredia a meranie veľkosti cieľovej skupiny používateľov. Tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby naše weby fungovali.

Tretím stranám umožňujeme používať analytické súbory cookie, aby pochopili, ako používate naše weby, aby sme ich mohli zlepšovať a aby tretie strany mohli vyvíjať a zlepšovať svoje produkty využiteľné na weboch, ktoré nevlastnení ani neprevádzkuje spoločnosť Alvao. Slúžia napríklad na zhromažďovanie informácií o navštívených stránkach a o tom, koľko kliknutí potrebujete na vykonanie nejakej úlohy. Niektoré analytické súbory cookie používame na inzerciu.

Súbory cookie pre sociálne siete používame spolu s tretími stranami na zobrazovanie reklám a obsahu na našich weboch na základe vašich profilov a aktivít na sociálnych sieťach. Pomocou súborov cookie pre reklamu spolu s tretími stranami zaznamenávame, ktoré reklamy ste už videli, aby sme vám mohli zobrazovať relevantné reklamy na základe vašich záujmov na sociálnych sieťach a histórie prehliadania webu.